Logo Menu

Privacyverkarling

Sinds 25 mei 2018 werkt Gewichtsconsulente Yvonne conform de normen van de Europese Privacywet, de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de AVG staan verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut moet voldoen om je privacy te waarborgen, omdat ik privacy gevoelige informatie vastleg in cliëntendossiers.

Cliëntendossiers

In cliëntendossiers leg ik de volgende gegevens vast:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens;
 • Leef- en voedingsstijl;
 • Evaluatie en ontwikkelingen;
 • Onderzoeken en contact met andere behandelaars;
 • In het geval van minderjarige cliënten (<16 jaar) noteer ik de NAW en contactgegevens van beide ouders. Beide ouders dienen een toestemmingsformulier te tekenen.

Doeleinden van de vastgelegde gegevens:

 • De factuur conform de normen van de zorgverzekeringen op te kunnen maken;
 • De factuur vooraf en na een behandeltraject te e-mailen of meegeven aan de cliënt;
 • Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject;
 • Ik gebruik een telefoonnummer wanneer er een no-show is, ik de afspraak moet annuleren of volgens afspraak;
 • De medische gegevens heb ik nodig om te kunnen beoordelen of dit van belang is voor het traject wat de cliënt aangaat;
 • De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn voor het te volgen traject en om een compleet beeld van een cliënt te krijgen vraag ik hier ook naar;
 • Om de juiste behandelingen aan te blijven bieden evalueer ik de voortgang van het traject;
 • Pas na toestemming mag ik gegevens opvragen bij andere behandelaars. De uitkomst hiervan leg ik vast in het cliëntdossier.

Gegevensverwerking

Ik doe mijn uiterste best om de privacy van mijn cliënten te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige de toegang tot de gegevens in cliëntendossiers. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Pas na toestemming van een cliënt mag ik contact opnemen met andere artsen of therapeuten.

Wanneer ik een cliënt doorverwijs naar een andere therapeut mag ik gegevens enkel overdragen na toestemming van de cliënt.

Na afronden van het behandeltraject bewaar ik nog 7 jaar het dossier, vanwege de bleastingdienst.

Bij een datalek ben ik verplicht deze binnen 72 te melden. Van een datalek dien ik melding te maken bij de Autoriteit Persoongegevens. Ook cliënten breng ik hiervan op de hoogte.

Gegevens bewaren

Ik werk met papieren cliëntdossiers, deze worden in een afgesloten kast bewaard;

Digitale gegevens, zoals facturen, zijn beveiligd met encryptie.

Rechten van cliënten

Recht op inzage
Een cliënt is vrij om zijn dossier bij mij op te vragen en in te zien.

Recht om vergeten te worden
Vanuit de belastingdienst ben ik verplicht een dossier 7 jaar te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer genoteerde informatie niet onder de belastingdienst valt, ben ik verplicht deze er uit halen wanneer een cliënt dit wenst.

Recht op overdraagbaarheid vang gegevens
Wanneer gewenst en met schriftelijke toestemming draag ik gegevens over aan andere behandelaars en therapeuten.

Minderjarigen
Vanuit de privacywet komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen de 12 en 16 jaar en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.

In de praktijk

Tijdens de eerste afspraak informeer ik cliënten mondeling over de dossierplicht;

Deze privacyverklaring zit als bijlagen in het cliëntdossier. Bij het akkoord gaan met de privacyverklaring en het vastleggen van de gegevens, vraag ik de cliënt een handtekening te zetten op de privacyverklaring;

Datalekken meld ik binnen 72 uur.

In de Algemene Voorwaarden staat informatie over mijn beroepsvereniging BGN.

Meer informatie over de AVG kun je lezen op Autoriteit Persoonsgegevens AVG.

Website

Deze website maakt gebruik van cookies voor Google Analytics om de website te optimaliseren. De webmaster heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Het laatste deel van uw IP-adres wordt gemaskeerd en gegevens worden niet gedeeld met derden of andere services van Google.